پاکت ترحیم

اخیرا پاکت های زیپدار که به گونه ای نسل جدیدی از بسته بندی ها میباشند پای خود را در مراسم های ختم و مجالس شادی نیز باز کرده اند