پاکت باکس پوچ کرافت

استفاده از پاکت باکس پوچ کرافت در بسیاری از صنایع رایج است. از جمله صنایع غذایی، صنعت خوراکی‌های حیوانی، صنایع بهداشتی و بهداشتی، صنایع آرایشی و صنایع خدماتی.